top of page

disclaimer

Het gebruik van de website www.diadesi.com is onderworpen aan de hieronder geschreven algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van voormelde website wordt de gebruiker geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

Artikel 1 Wettelijke informatie

Diadesi BV

 

Reiten 26

2440 Geel

België

 

Ondernemingsnummer 0462.478.380

BTW nr. BE0462.478.380

RPR Antwerpen

E-mail: paul@diadesi.com

 

Artikel 2 Definities

  1. Website: diadesi.com en alle onderliggende pagina’s;

  2. Gebruiker: bezoekers van de website;

  3. Bedrijf: Diadesi BV is de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Artikel 3 Gebruik van de website

Diadesi BV geeft veel aandacht en zorg aan zijn website. Het bedrijf streeft ernaar om alle informatie zo volledig, nauwkeurig, juist en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan Diadesi BV niet garanderen dat de verstrekte informatie steeds volledig, nauwkeurig, juist en actueel bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Diadesi BV inspanningen leveren om deze zo spoedig mogelijk te corrigeren.

 

Diadesi BV wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes die zijn gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website en de ermee samenhangende gevolgen.

 

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder aankondiging of kennisgeving.

 

Als de gebruiker onjuistheden vaststelt, kan men contact opnemen met de Diadesi BV.  Men kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier of  contact opnemen per mail paul@diadesi.com of per telefoon +32 (0) 475 44 04 38.

 

Diadesi BV kan niet garanderen dat zijn website volledig vrij is van onderbrekingen of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Diadesi BV spant zich in om deze te voorkomen.

 

Diadesi BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Artikel 4 Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt de gebruiker met (hyper)links doorverwezen naar externe websites, dit betreffen informatiebronnen die door derden worden beheerd.

 

Diadesi BV heeft geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over externe websites. Daarom kan er door Diadesi BV geen enkele garantie geboden worden over de volledigheid of juistheid van de verschafte inhoud of de beschikbaarheid van deze websites/informatiebronnen.

 

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de site of van de inhoud ervan. De links worden enkel aangeboden aan de gebruiker ter informatie en om het gebruiksgemak te bevorderen. Diadesi BV aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade, die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

De op website getoonde informatie en modellen (o.a.  teksten, foto’s, grafisch materiaal, ontwerpen, logo, (handels)naam,…) zijn eigendom van Diadesi BV. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De gebruiker erkent dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Diadesi BV.

 

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud of bestanddelen van de website of de website zelf op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diadesi BV.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan Diadesi BV bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

 

Diadesi BV wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Diadesi BV mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat Diadesi BV de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe informatie en modellen.

 

Artikel 7 Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Turnhout, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen. Al heeft Diadesi BV de voorkeur om geschillen in der minne op te lossen.

 

Artikel 8 Google translate

De Diadesi website is voor uw gemak vertaald met vertaalsoftware van Google Translate. Er zijn redelijke inspanningen geleverd om een nauwkeurige vertaling te leveren, maar geen enkele geautomatiseerde vertaling is perfect en het is ook niet de bedoeling dat deze menselijke vertalers vervangt. Vertalingen worden aangeboden als een dienst aan gebruikers van de Diadesi website, en worden geleverd 'zoals ze zijn'. Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of correctheid van vertalingen gemaakt van het naar een andere taal. Sommige inhoud (zoals afbeeldingen, video's, Flash, enz.) wordt mogelijk niet nauwkeurig vertaald vanwege de beperkingen van de vertaalsoftware.

 

De officiële tekst is de Nederlandstalige versie van de  website. Eventuele afwijkingen of verschillen die in de vertaling zijn ontstaan, zijn niet bindend en hebben geen rechtsgevolg voor nalevings- of handhavingsdoeleinden. Als er vragen zijn over de juistheid van de informatie op de vertaalde website, raadpleeg dan de versie van de website die de officiële versie is.

bottom of page