top of page

disclaimer

avertissement

Het gebruik van de website www.diadesi.com is onderworpen aan de hieronder geschreven algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van voormelde website wordt de gebruiker geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

Artikel 1 Wettelijke informatie

Diadesi BV

 

Reiten 26

2440 Geel

België

 

Ondernemingsnummer 0462.478.380

BTW nr. BE0462.478.380

RPR Antwerpen

E-mail: paul@diadesi.com

 

Artikel 2 Definities

  1. Website: diadesi.com en alle onderliggende pagina’s;

  2. Gebruiker: bezoekers van de website;

  3. Bedrijf: Diadesi BV is de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Artikel 3 Gebruik van de website

Diadesi BV geeft veel aandacht en zorg aan zijn website. Het bedrijf streeft ernaar om alle informatie zo volledig, nauwkeurig, juist en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan Diadesi BV niet garanderen dat de verstrekte informatie steeds volledig, nauwkeurig, juist en actueel bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Diadesi BV inspanningen leveren om deze zo spoedig mogelijk te corrigeren.

 

Diadesi BV wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes die zijn gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website en de ermee samenhangende gevolgen.

 

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder aankondiging of kennisgeving.

 

Als de gebruiker onjuistheden vaststelt, kan men contact opnemen met de Diadesi BV.  Men kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier of  contact opnemen per mail paul@diadesi.com of per telefoon +32 (0) 475 44 04 38.

 

Diadesi BV kan niet garanderen dat zijn website volledig vrij is van onderbrekingen of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Diadesi BV spant zich in om deze te voorkomen.

 

Diadesi BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Artikel 4 Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt de gebruiker met (hyper)links doorverwezen naar externe websites, dit betreffen informatiebronnen die door derden worden beheerd.

 

Diadesi BV heeft geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over externe websites. Daarom kan er door Diadesi BV geen enkele garantie geboden worden over de volledigheid of juistheid van de verschafte inhoud of de beschikbaarheid van deze websites/informatiebronnen.

 

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de site of van de inhoud ervan. De links worden enkel aangeboden aan de gebruiker ter informatie en om het gebruiksgemak te bevorderen. Diadesi BV aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade, die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

De op website getoonde informatie en modellen (o.a.  teksten, foto’s, grafisch materiaal, ontwerpen, logo, (handels)naam,…) zijn eigendom van Diadesi BV. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De gebruiker erkent dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Diadesi BV.

 

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud of bestanddelen van de website of de website zelf op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diadesi BV.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan Diadesi BV bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

 

Diadesi BV wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Diadesi BV mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat Diadesi BV de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe informatie en modellen.

 

Artikel 7 Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Turnhout, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen. Al heeft Diadesi BV de voorkeur om geschillen in der minne op te lossen.

 

Artikel 8 Google translate

De Diadesi website is voor uw gemak vertaald met vertaalsoftware van Google Translate. Er zijn redelijke inspanningen geleverd om een nauwkeurige vertaling te leveren, maar geen enkele geautomatiseerde vertaling is perfect en het is ook niet de bedoeling dat deze menselijke vertalers vervangt. Vertalingen worden aangeboden als een dienst aan gebruikers van de Diadesi website, en worden geleverd 'zoals ze zijn'. Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of correctheid van vertalingen gemaakt van het naar een andere taal. Sommige inhoud (zoals afbeeldingen, video's, Flash, enz.) wordt mogelijk niet nauwkeurig vertaald vanwege de beperkingen van de vertaalsoftware.

 

De officiële tekst is de Nederlandstalige versie van de  website. Eventuele afwijkingen of verschillen die in de vertaling zijn ontstaan, zijn niet bindend en hebben geen rechtsgevolg voor nalevings- of handhavingsdoeleinden. Als er vragen zijn over de juistheid van de informatie op de vertaalde website, raadpleeg dan de versie van de website die de officiële versie is.

L'utilisation du site www.diadesi.com est soumise aux conditions générales décrites ci-dessous. En utilisant le site web susmentionné, l'utilisateur est réputé avoir pris connaissance de ces conditions générales et les accepter sans réserve.

 

Article 1 Informations juridiques

Diadesi BV

 

Reiten 26

2440 Geel

Belgique

 

Ondernemingsnummer 0462.478.380

Numéro de TVA BE0462.478.380

RPR Anvers

E-mail : paul@diadesi.com

 

Article 2 Définitions

Site web : diadesi.com et toutes les pages sous-jacentes ;

Utilisateur : les visiteurs du site web ;

Entreprise : Diadesi BV est l'éditeur autorisé de la page web.

 

Article 3 Utilisation du site web

Diadesi BV accorde beaucoup d'attention et de soin à son site web. L'entreprise s'efforce de faire en sorte que toutes les informations soient aussi complètes, précises, correctes et à jour que possible. Malgré ces efforts constants, Diadesi BV ne peut garantir que les informations fournies sont toujours complètes, exactes, correctes et à jour. Si les informations fournies présentent des lacunes, Diadesi BV s'efforcera de les corriger le plus rapidement possible.

Diadesi BV décline toute responsabilité quant aux choix effectués par l'utilisateur du site web sur la base des données trouvées sur le site web et aux conséquences qui en découlent.

 

Le contenu du site web (y compris les hyperliens) peut être adapté, modifié, complété ou supprimé à tout moment sans préavis ni notification.

 

Si l'utilisateur constate des inexactitudes, il peut contacter Diadesi BV.  Vous pouvez utiliser le formulaire de contact à cet effet ou prendre contact par courrier électronique paul@diadesi.com ou par téléphone +32 (0) 475 44 04 38.

 

Diadesi BV ne peut garantir que son site web est totalement exempt d'interruptions ou qu'il n'est pas affecté par d'autres problèmes techniques. Diadesi BV met tout en œuvre pour les éviter.

Diadesi BV ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce site web ou des informations mises à disposition sur ou via le site, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les pertes, interruptions de travail, dommages à vos programmes ou autres données sur le système informatique, ou à votre équipement ou à vos programmes.

 

Article 4 Hyperliens et références

Sur ou via le site web, l'utilisateur est renvoyé par des (hyper)liens à des sites web externes, qui sont des sources d'information gérées par des tiers.

Diadesi BV n'a aucune possibilité de contrôle technique ou de contrôle du contenu des sites web externes. Diadesi BV ne peut donc offrir aucune garantie quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude du contenu fourni ou à la disponibilité de ces sites Web/sources d'information.

Les liens hypertextes vers d'autres sites n'impliquent aucune approbation du site ou de son contenu. Les liens ne sont proposés à l'utilisateur qu'à titre d'information et pour faciliter son utilisation. Diadesi BV décline donc toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de la consultation ou de l'utilisation de ces sites web externes et de leur contenu.

 

Article 5 Droits de propriété intellectuelle

Les informations et les modèles présentés sur le site web (y compris les textes, les photos, le matériel graphique, les dessins, le logo, le nom (commercial),...) sont la propriété de Diadesi BV. Ils sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle.

L'utilisateur reconnaît que tous les droits de propriété connexes, y compris les droits de propriété intellectuelle, appartiennent à Diadesi BV.

Il est interdit à l'utilisateur du site web de reproduire ou de distribuer le contenu ou les éléments du site web ou le site web lui-même de quelque manière que ce soit ou de le mettre à la disposition (contre paiement) de tiers sans l'accord écrit préalable de Diadesi BV.

 

Article 6 Confidentialité

Tous les commentaires ou matériels que l'utilisateur envoie spontanément et de son propre chef à Diadesi BV, y compris les données ou réactions concernant le contenu de ce site, seront considérés comme non confidentiels.

 

Diadesi BV rejette toute obligation concernant la suite à donner à ces réactions et données générales. Diadesi BV peut utiliser ces réactions et données à sa propre discrétion, sous réserve des restrictions prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'utilisateur accepte que Diadesi BV utilise les idées, concepts, connaissances et techniques contenus dans vos réactions à quelque fin que ce soit, y compris, entre autres, le développement et la conception de nouvelles informations et de nouveaux modèles.

 

Article 7 Litiges

Tous les litiges et réclamations découlant de l'utilisation de ce site ou de toute information qu'il contient sont régis par le droit belge. La consultation de ce site implique que vous vous soumettez à la juridiction des tribunaux de Turnhout, Belgique, et que vous acceptez de porter tout litige uniquement devant ce tribunal. Bien que Diadesi BV privilégie la résolution des litiges à l'amiable.

Article 8 Google translate

Le site web de Diadesi a été traduit pour votre commodité à l'aide du logiciel de traduction Google Translate. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction exacte, mais aucune traduction automatique n'est parfaite, et elle n'est pas destinée à remplacer les traducteurs humains. Les traductions sont proposées en tant que service aux utilisateurs du site web Diadesi et sont fournies "en l'état". Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude, la fiabilité ou la justesse des traductions effectuées à partir du site vers une autre langue. Certains contenus (tels que les images, les vidéos, Flash, etc.) peuvent ne pas être traduits correctement en raison des limites du logiciel de traduction.
 

Le texte officiel est la version néerlandaise du site web. Toute divergence ou différence survenant dans la traduction n'est pas contraignante et n'a pas d'effet juridique à des fins de conformité ou d'application. En cas de doute sur l'exactitude des informations figurant sur le site web traduit, veuillez vous référer à la version du site web qui est la version officielle.

bottom of page