top of page

privacy beleid

politique de confidentialité

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u invoert op onze website of die u ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; Log in; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Wanneer u een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de hierboven vermelde specifieke redenen.

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden: Om de Diensten te leveren en te exploiteren; Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden; Om contact te kunnen opnemen met onze Bezoekers en Gebruikers met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten; Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren; Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via tosca@diadesi.com of stuur ons een brief naar Reiten 26, 2440 Geel.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we, indien van toepassing, we gebruiken en/of openbaar maken het.

Als u toegang tot, correctie, wijziging of verwijdering van persoonlijke informatie wilt die we over u hebben, wordt u uitgenodigd om contact met ons op te nemen via tosca@diadesi.com of ons een brief te sturen naar Reiten 26, 2440 Geel.

Nous recevons, collectons et stockons toutes les informations que vous saisissez sur notre site web ou que vous nous fournissez de toute autre manière. En outre, nous recueillons l'adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter votre ordinateur à l'internet, la connexion, l'adresse électronique, le mot de passe, les informations relatives à l'ordinateur et à la connexion, ainsi que l'historique des achats. Nous pouvons utiliser des outils logiciels pour mesurer et collecter des informations de session, y compris les temps de réponse des pages, la durée des visites sur des pages particulières, les informations sur l'interaction avec les pages et les méthodes utilisées pour quitter la page. Nous recueillons également des informations personnelles identifiables (notamment le nom, l'adresse électronique, le mot de passe, la communication), des informations de paiement (notamment les détails de la carte de crédit), des commentaires, des réactions, des critiques de produits, des recommandations et un profil personnel.

 

Lorsque vous effectuez une transaction sur notre site web, nous recueillons, dans le cadre du processus, les informations personnelles que vous nous fournissez, telles que votre nom, votre adresse et votre adresse électronique. Vos informations personnelles ne sont utilisées que pour les raisons spécifiques mentionnées ci-dessus.

Nous recueillons ces informations personnelles et non personnelles aux fins suivantes : Fournir et exploiter les services ; Fournir une assistance clientèle et technique continue à nos utilisateurs ; Contacter nos visiteurs et utilisateurs avec des communications générales ou personnalisées liées aux services et des messages promotionnels ; Créer des données statistiques agrégées et d'autres informations non personnelles agrégées et/ou dérivées, que nous ou nos partenaires commerciaux pouvons utiliser pour fournir et améliorer nos services respectifs ; Se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.

 

Notre entreprise est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en ligne qui nous permet de vous vendre nos produits et services. Vos données peuvent être stockées par le biais du stockage de données de Wix.com, des bases de données et des applications générales de Wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.

Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter à l'adresse tosca@diadesi.com ou nous envoyer une lettre à Reiten 26, 2440 Geel.

 

 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Les modifications et clarifications prendront effet immédiatement après leur publication sur le site web. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique, nous vous informerons ici qu'elle a été mise à jour afin que vous sachiez quelles informations nous recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous les utilisons et/ou les divulguons.

 

Si vous souhaitez accéder, corriger, modifier ou supprimer toute information personnelle que nous détenons à votre sujet, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse tosca@diadesi.com ou à nous envoyer une lettre à Reiten 26, 2440 Geel.

bottom of page